Stadgar för "Föreningen ÄRIS, äldres rätt i samhället".
Stadgarna är fastställda av styrelsen 2008-06-12 och av Skatteverket 2008-08-13. Förslag till ändring 2008-09-11.

§ 1. Syfte.
Föreningen ÄRIS (äldres Rätt I Samhället) har till uppgift att verka mot all form av diskriminering grundad på ålder i det svenska samhället.

§ 2 Styrelsen.
Föreningens styrelse skall bestå av fem personer, som väljes vid årsmötet.
Styrelsen väljer inom sig ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen väljes för en tid av ett kalenderår.
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträde närvarandes antal utgör minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall aktivt verka för ekonomiskt tillflöde till föreningen genom medlemsavgifter och genom bidrag från statliga, regionala och lokala myndigheter, institutioner, företag och privata personer.

§ 3 Säte.
Föreningens säte skall vara Simrishamn.

§ 4 Föreningsform.
Föreningen skall vara en öppen ideell förening. Medlemskap erhålles genom erläggande av årsavgift.

§ 5 Verksamhetsår.
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 6 Möten.
Kallelse till möten skall ske minst 14 dagar före genom i första hand e-post, eller om medlem uttryckligen begärt så genom brev innehållande föredragningslista. Kallelse till årsmöte skall åtföljas av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Medlem är röstberättigad under förutsättning att årsavgiften erlagts.

§ 7 Årsmöte.
Vid årsmöte, som hålles senast den 15 april, behandlas följande ärenden: 1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av protokollsekreterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat.
5. Styrelsens förvaltningsberättelse.
6. Revisionsberättelsen.
7. Frågan om ansvarsfrihet.
8. Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Val av valberedning om tre personer.
11. Eventuellt annat ärende som hänskjutits till årsmötet senast en vecka före mötet.

§ 8 Val.
Alla val sker öppet och alla beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall som avses i § § 11 och 12. Skulle vid omröstning lika antal röster förekomma, segrar den mening som omfattas av ordföranden, dock att vid val lotten skall avgöra.

§ 9 Firma.
Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör, två i förening.

§ 10 Stadgeändring.
Beslut om ändring av dessa stadgar vid föreningsmöte är endast giltig om detta biträtts av två tredjedelar av de närvarande.

§ 11 Föreningens upplösning.
Beslut om upplösning av föreningen är endast giltig om det fattats av två på varandra följande föreningsmöten och om det biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande på det senare av de två mötena. I händelse av föreningens upplösning skall tillgångarna överlämnas till Föreningen Läkare Utan Gränser.